Doelgroep

Militairen
Ik denk niet dat we ingewikkeld moeten doen om te omschrijven wie we met “militairen” bedoelen. Bij ons gaat het om alle op dit moment in actieve dienst zijnde militair personeel en reservepersoneel. Ook rekenen we alle oud-militairen en dienstplichtigen. Uiteraard rekenen wij ook het burgerpersoneel onder deze groep omdat deze werkzaam zijn binnen de krijgsmacht en er dus binding mee hebben.

Veteranen
De militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, en degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.

Meer informatie over Veteranen is te vinden op de website van het Ministerie van Defensie of het Nederlands Veteraneninstituut.

Thuisfront
Voor de Krijgsmacht is het Thuisfront de directe groep die achterblijft wanneer een militair op uitzending gaat. Bij ons is het Thuisfront familie, vrienden en iedereen die belangrijk is voor de Militair en/of Veteraan. Uiteraard zullen we aangepaste programma’s maken voor het deel-Thuisfront van de uitgezonden militairen.

Overig
Dat zijn natuurlijk de kijkers en luisteraars die geen binding hebben met de Krijgsmacht, maar wel geïnteresseerd zijn.